~ prezenta sectiune nu este actualizata cu legislatia la zi ~

Legea nr. 245 din 09/06/2004
privind securitatea generala a produselor
Adopta Directiva nr. 2001/95/CE prevede:”producatorii sunt obligati sa puna pe piata numai produse sigure”
– are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piata sunt sigure;
– un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozitiile legislatiei nationale atunci cand, in absenta prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului in cauza, el este conform cu reglementarile nationale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia este comercializat;
– un produs este considerat de calitate si sigur din punct de vedere al riscurilor si al categoriilor de riscuri reglementate de standardele nationale neobligatorii relevante atunci cand este conform cu standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene, a caror referinta este publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Referintele acestor standarde nationale armonizate sunt publicate de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)
– conformitatea unui produs cu criteriile care au in vedere garantarea obligatiei generale de securitate, nu impiedica autoritatile competente sa ia masurile corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea sa pe piata sau sa ceara retragerea de pe piata ori returnarea produsului, daca produsul se dovedeste periculos.
– prezinta sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi; incalcarea atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala a celor vinovati.

Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001
privind evaluarea conformitatii produselor
– stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piata si/sau utilizate in Romania, din domeniile reglementate
– autoritatile competente elaboreaza reglementari tehnice, cu respectarea principiilor internationale privind libera circulatie a bunurilor in comertul intern si international
– principiile pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii sunt: a) competenta si impartialitate; b) transparenta si credibilitate; c) independenta fata de posibila predominare a oricaror interese specifice; d) asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional; e) reprezentarea intereselor publice; f) contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor
– Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de utilizarea produselor din domeniul reglementat, are obligatia sa asigure: a) proiectarea si realizarea produselor, respectand cerintele esentiale; b) intocmirea si detinerea dosarului tehnic, in forma, scopul si pe perioada prevazute de reglementarile de calitate tehnice; c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerintele esentiale, prevazute de reglementarile tehnice; d) intocmirea declaratiei de conformitate, detinerea rapoartelor de incercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, dupa caz; e) aplicarea marcajului de conformitate, dupa caz.
– conformitatea produselor cu cerintele esentiale este atestata prin declaratia de conformitate intocmita de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prin rapoartele de incercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspectie, alese de producator, conform procedurilor de evaluare, si prin marcajul de conformitate, potrivit reglementarilor tehnice aplicabile
– incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.

HOTARARE DE GUVERN nr.71/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS

HOTARARE DE GUVERN nr.487/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.

HOTARARE DE GUVERN nr.1587/2002
privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania, statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana OG nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala

OG nr. 38/1998
privind activitatea de acreditare si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

HOTARARE DE GUVERN nr. 1198 din 24 octombrie 2002
privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie 2002).

Legea nr.150 din 2004
privind siguranta alimentelor

– reprezinta baza pentru asigurarea unui nivel inalt de protectie a sanatatii oamenilor si a intereselor consumatorilor in ceea ce priveste alimentele, tinand cont de diversitatea ofertei alimentare, incluzand si produsele traditionale, precum si functionarea eficienta a pietei interne.
– stabileste principii si responsabilitati comune, mijloacele de a asigura o baza stiintifica solida, cerinte si proceduri organizatorice eficiente pentru a sustine luarea celor mai potrivite decizii in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor si a hranei pentru animale
– stabileste principiile generale care se aplica alimentelor si hranei pentru animale, in general, si sigurantei acestora, in special.
– stabileste proceduri cu privire la problemele care au un impact direct sau indirect asupra sigurantei alimentelor si a hraneipe ntru animale.
– prevederile legislatiei in domeniul alimentelor se aplica in toate etapele productiei, procesarii si distributiei alimentelor sau hranei pentru animale destinata sau administrata animalelor pentru productia de alimente
– alimentele si hrana pentru animale importate trebuie sa fie in conformitate cu cerintele legislatiei in domeniul alimentelor sau cucele prevazute in acordurile incheiate intre Romania si tara exportatoare

LEGEA nr.412 din 18-10-2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor (publicat in MO nr.990 din 27-10-2004)

LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea in constructii

– Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate
– se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora
– se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator
– Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte: a) rezistenta si stabilitate; b) siguranta in exploatare; c) siguranta la foc; d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; f) protectie impotriva zgomotului
– Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
– Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii

LEGE nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

HOTARARE DE GUVERN nr.272
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii

LEGE nr.571 din 22 decembrie 2003
privind Codul Fiscal

– stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevazute la art.2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora.
– cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe.
– autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.

PROGRAMUL DE CRESTERE A COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE

HOTARÂRE nr.357 din 18 martie 2004
privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

– mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program consta in stabilirea categoriilor de activitati, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar.
– categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul Programului sunt:
a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu; b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau sistemelor de management al securitatii informatiei; c) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, dupa caz; d) certificarea produselor; e) executarea de modele experimentale, prototipuri, asimilari de noi tehnologii care se realizeaza de agentii economici pe baza rezultatelor unitatilor de cercetare-dezvoltare romanesti; f) efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activit ati din industria prelucratoare in vederea realizarii planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata; g) organizarea si amenajarea in incinta agentilor economici de expozitii si/sau standuri de prezentare si promovare a produselor industriale; h) inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti.
– Beneficiarii Programului sunt agenti economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, conform sectiunii D din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002

LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

HOTARARE DE GUVERN nr. 1247 din 13 octombrie 2005
privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale
– prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, s-a initiat cadrul legal pentru sprijinirea operatorilor economici in vederea cresterii competitivitatii acestora.
– cadrul legal de desfasurare a activitatilor concrete in cadrul acestui Program, prevazut initial prin Hotararea Guvernului nr.1570/2002, a fost modificat si imbunatatit continuu functie de necesitatile rezultate in urma experientei acumulate in cei cca. 2,5 ani de derulare a sa, prin aprobarea unei noi hotarari, respectiv Hotararea Guvernului nr.357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, cu modificarile ulterioare.
– se propune finantarea de la buget in proportie de 75% numai pentru implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu, a caror implementare este imperios necesara avand in vedere integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
– au acces la program operatorii economici care nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat, precum si cei care respecta termenele acordate prin graficele de esalonare a datoriilor restante pe baza conventiilor incheiate cu organele fiscale.

ORDIN MEC nr. 137 din 1 aprilie 2005
privind organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatii

Nota de fundamentare – H.G. nr. 1247/13-10-2005
H.G. nr.1247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale Publicata in M.Of. nr. 952/26-10-2005

LEGISLATIA COMUNITATII EUROPENE PRIVIND SISTEMUL HACCP

pana in anul 2004
– Directiva 92/46 privind procesarea laptelui
– Directiva 93/43 privind igiena alimentelor
– Directiva 94/356 privind produsele din peste
– Directiva 2001/471 privind HACCP la prelucrarea carnii
– Directiva 93/43 privnd igiena alimentelor

din anul 2004
– Reglementarea 852/2004 privind igiena alimentelor
– Reglementarea 853/2004 privind reguli specifice de igiena pentru alimente de origine animala
– Reglementarea 854/2004 privind controlul oficial al carnii
– Reglementarea 882/2004 privind controlul oficial al nutreturilor si alimentelor.

LEGISLATIA DIN ROMANIA PRIVIND SISTEMUL HACCP
– Hotararea de Guvern nr. 1198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare
– Legea nr.54/2002 de aprobare a Ordonantei de Urgenta nr.97/2001privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor
– Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1956/1995 privind normele pentru introducerea HACCP in industria alimentara
– Legea nr. 150/2004 privind Siguranta alimentelor
– Hotarirea de Guvern nr. 1196/2002 privind controlul oficial al alimentelor.

› Legislatie referitoare la standarde de calitate ISO